Site banner

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Tải về
1 919/QĐ-TTg Quyết định 01/08/2022 Thủ tướng Chính phủ OCOP Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 919/QĐ-TTg
2 Đào tạo tập huấn 10/11/2021 Lớp 1: Hội nghị đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP đối với cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện, xã , , , , , ,
3 Đào tạo tập huấn 10/11/2021 Hội nghị đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP đối với chủ thể sản xuất , , , ,
4 781/QĐ-TTg Quyết định 08/06/2020 Thủ tướng Chính Phủ OCOP Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm 781/QĐ-TTg
5 1653/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định 11/05/2020 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn OCOP Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia 1653/QĐ-BNN-VPĐP
6 1594/QĐ-SNN-VPĐP Quyết định 05/05/2020 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn OCOP Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia 1594/QĐ-SNN-VPĐP
7 114/QĐ-UBND Quyết định 22/04/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre OCOP Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre năm 2019 (lần 2) 114/QĐ-UBND
8 2846/QĐ-UBND Quyết định 18/12/2019 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre OCOP Quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 -2020 2846/QĐ-UBND
9 01/QD-BCDTW Quyết định 02/12/2019 BCĐ Trung ương OCOP Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. 01/QD-BCDTW
10 4078/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định 28/10/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn OCOP Quyết định Phê duyệt kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm 4078/QĐ-BNN-VPĐP