Site banner

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Tải về
1 16/08/2023 OCOP Sổ tay hướng dẫn chương trình OCOP
2 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
3 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
4 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
5 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
6 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
7 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
8 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
9 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP
10 Bộ tiêu chí 22/06/2023 Thủ tướng Chính phủ OCOP