Site banner

Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2022 (dành cho cán bộ phụ trách Chương trình OCOP)